ویروس بد حجابی واگیردار است نزدیک نشوید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:بهش گفتم از تو یکی انتظار این نوع لباس پوشیدن را نداشتم.سرش را انداخت پایین و با خجالت جواب داد، امان از رفیق ناباب، دوستی با یکی از...