برف نو! برف نو! سلام، سلام

نوبت شما به نقل از ” از ما به مهربانی یاد آرید ” نوشت: برف نو! برف نو! سلام، سلام// بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام