پیشنهادات دولت بحرین به مخالفان: تاکتیک پادشاه برای آرام سازی!

نوبت شما به نقل از دفاع مقدس: حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه، حلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر و سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد.آنها در حقیقت کشور بحرین را به صورت یک...