«اینترنت» یکی از عوامل شکوفایی اقتصاد سوئیس

نوبت شما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ” گروه ویژه امنیت ملی ” نوشت: یک پژوهش می‌گوید که اینترنت، موتور محرکه اقتصاد و تجارت است.