اقتصاد داخلی

حذف صفر پولی،تغییرات شگرفی در پی دارد؟

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی در برابر مقوله حذف صفر از پول رسمی کشور ارائه داده اند که تا زمان اجرای این قانون نمی توان به نتیجه واحدی در این زمینه دست پیدا کرد. محمد رجایی باغ سیانی،کارشناس مسائل اقتصادی گفت: براساس قانون، زمانی که طرحی ارائه  و یا لایحه‌ای تغییر می کند باید هزینه های موردنیاز آن نیز پیش بینی شود ...

ادامه مطلب »