آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

محبت کنیم و …

وبت شما به نقل از وبلاگ (عروج): بی هیچ چشم داشتی حراج محبت كنیم كه همگی خاطره ایم..

05~7

ایستادن اجبار كوه بود  رفتن سرنوشت آب

  افتادن تقدیر برگ

    و صبر پاداش آدمی……

 پس بی هیچ چشم داشتی حراج محبت كنیم كه همگی خاطره ایم