ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حمله با چوب دستي

نوبت شما به نقل از وبلاگ “به سوي ظهور” نوشت:وقتي كه وارد خرمشهر شديم، همراه شيخ شريف به منطقه ي درگيري رفتيم. ايشان يك چوب دستي(حدودپنجاه سانت)همراهش بود كه با آن به بچه ها علامت مي داد كه به چپ يا راست بروند يا

پشت سرش حركت كنند.

Defae Moghadas 34 negar (312)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “به سوي ظهور” نوشت:

وقتي كه وارد خرمشهر شديم، همراه شيخ شريف به منطقه ي درگيري رفتيم. ايشان يك چوب

دستي(حدودپنجاه سانت)همراهش بود كه با آن به بچه ها علامت مي داد كه به چپ يا راست بروند يا

پشت سرش حركت كنند. چون شيخ شريف كسي نبود كه پشت سراونيروها حركت كنند، خودش جلو

مي رفت و مي گفت (هر كس مي خواهد بيايد، پشت سرمن بيايد.)

وقتي بچه ها ديدند ايشان جلوي گلوله ها سر مي گذاردومي رود، دنبالش مي رفتند تا دشمن را عقب

برانند.

گاهي بعضي از نيروها با تعجب مي گفتند (اين آقا با اين چوب دستي كجا مي رود؟) برادراني هم كه از

شهرهاي ديگر آمدند، وقتي اين روحاني نترس را مي ديدند شيفته اش مي شدند.

انتهاي پيام.