فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بوی ماه مدرسه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  عابر” نوشت: این روزها خیلی ازماها یادروزاول مدرسه خودمون می افتیم.

چشمامونوکه میبندیم ونفس می کشیم انگار تصاویراون روزهاجلوی چشممون جون می گیرن و رژه می رن.

روزاول مدرسه هایی که می رفتیم وبه نظرم ازمدرسه های این روزها ساده تراماباصفاتربودن، دوستامون، معلمها مون وناظمهایی که نظم مدرسه ازترس اونها شکل می گرفت وگرنه ماهامدرسه روهرروزمی گذاشتیم روی سرمون!

اماآخرشهریور واول مهربرای ماها یادآورروزهای جنگه.

روزهای حماسه ،روزهای کربلاها ووالفجرها،روزهای شنوندگان عزیزتوجه فرماییدبا اون مارش خاطره انگیزش روزهای ممدنبودی ببینی،روزهای آژیرها واعلام وضعیت قرمزها وشیشه هایی که باچسب سفیدیه ضربدر

بزرگ روی اونهازده می شد ضربدری که علامت هیچ چیز نبود وبرای ردیا قبول شدن هیچ چیزهم زده نشده بوداما الان برای هم نسلان من یه خاطره است ازروزهایی که همه مردم کشورما بدون هیچ ادعایی پشت هم رودروی دشمن باهمه وجودشون می ایستادن.

هم نسلای من یادشونه که مادرهامون برای رزمنده هاشال وکلاه ودستگش می بافتن ومی فرستادن جبهه.

یادشونه که توبسته هایی که خونواده هامون برای جبهه می فرستادن بیشترماها نامه هامونو که برای رزمنده ها نوشته بودیم میگذاشتیم .نامه هایی که توشون ازرزمنده هاخواسته بودیم زودترصدام روبکشن وبرگردن.

هم نسلهای من قلکهایی رویادشونه که شکل تانک ویانارنجک بودو روزهای آخرسال سرصف تومدرسه بهمون میدادن و مااونهاروباذوق وشوق ازپولهای عیدیمون پرمیکردیم ومیدادیم به مدرسه که بفرستن برای کمک به جبهه ها.

اصلاهم نسلهای من بیشترروزهای مدرسه شون توش تصویری ازاون روزها هست .

تصویرهمکلاسی که تاچندوقت قبلش مثل مابود اما بعدشده بود فرزندشهیدونمیدونم چراتوی اون عالم نوجوانی خیلی هامون دوسداشتیم پیشش بشینیم وخودمون فقط دوست نزدیکش باشیم؟

اون روزها هرچی که بودروزهای باصفایی بودآدمهاشم باصفابودن همه باهم یکی بودن ساده وبی تکلف حتی فرمانده های جنگش هم خاکی وازمابودن. انگاربرای همین بودکه جهان آراهم برای همه ما ممد بود

ممدهایی که نموندن که ببینن خون یارانشون پرثمرگشته وامروزبه برکت خون همونها بچه های نسلهای بعدی باآرامش میرن سرکلاس درس وشایدباخودشون میخونن که:

بازآمدبوی ماه مدرسه………………………….

یاعلی