مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تاریخچه کلمه آکبند..

نوبت شما به نقل از وبلاگ (english teaching): آيا مي دانستيد کلمه آکبند نه کلمه اي لاتين است و نه فارسي؟آيا مي دانيد اين کلمه از طرف چه کساني و چطور وارد فارسي شده ؟

994239256147440963874504

آيا مي دانستيد کلمه آکبند نه کلمه اي لاتين است و نه فارسي؟آيا مي دانيد

اين کلمه از طرف چه کساني و چطور وارد فارسي شده ؟

قديما که بندر آبادان بهترين بندر ايران بود و کشتيهاي تجاري اونجا بارشون رو تخليه

مي کردند روي بعضي از اجناس که خيلي مرغوب بودند نوشته شده بود

UK BAND

يعني بسته بندي شده انگليس ولي آباداني ها اون رو آکبند مي خوندند و همين طوري

 شد که اين تلفظ اشتباه در تمام ايران منتشر شد و هر به جنسی که بسته بندی شده

می گن آکبند.