دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

درس اخلاقی از شهید احمدی روشن

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت:

من هم مدت زیادیعکس رهبری را روی صفحه گوشی ام 

گذاشته بودم و دم از ولایت می زدم ولی از زمانی که این مطلب

 

من هم مدت زیادیعکس رهبری را روی صفحه گوشی ام 

گذاشته بودم و دم از ولایت می زدم ولی از زمانی که این مطلب 

رو خوندم فهمیدم که مطیع ولایت بودن چفیه انداختن و مدام 

دم از ولایت زدن به هر شکلی نیست.

فهمیدم که در عمل و رفتار باید مطیع باشم. 

عکس رهبری در دلم است.

فهمیدم که اگر ولایتیواقعی باشم آیا حاضرم اگر ولی فقیه ام 

از منخواست به درون تنور آتش بروم بی چون و چرا قبول 

می کنم یا دلیل می خواهم و انکار میکنم.

فهمیدم که آیا به بیانات رهبری گوش جان می سپارم که 

مرا به چه اموری دعوت می کند و از چه اموری برحذر می دارد

(در همه زمینه ها)

70897686612486976252