فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

موج وبلاگی خاطــرات بانــوان محجبه…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جبهه فرهنگی فاطمیون” نوشت:

ماجرای چــــــادری شدنم !

“جبهه فرهنگی فاطمیــون” با همکاری ” جوان انقــلابی ” برگزار میکند

لذا از کلیه بانــوان ایرانی جهت شرکت و ثبت خاطره دعوت میشود .

97194366

ین طرح ویژه بانوان و زنان نجیب و پاک ایران زمین است و در چند محور برگزار میشود :

ماجرای چــــادری شدنم و ماجرای چادری نشدنم : در این طرح از کلیه بانوان و زنان و دختران عزیز در سرتاسر کشور وحتی خارج از کشور دعوت میکنیم تا ماجرا و خاطره انتخاب حجاب خود (اعم از چادر یاغیــر چادر) را برای ما ارسـال کننــد و تلویحا در بین نوشتـه ارسـالی خود دلایل برتـر بـودن انتخــاب خود را قیــد فرماینــد. خاطراتی از برکات و نـکات مثبــت اتخــابی پوشش خــویش که برای خــود یا خانـواده و دوستـانشــان داشته است و یاحتی خاطرات و نقــل حــوادثی کـه پوشـشی غیر از پوشــش انتخـابی شـما داشـته است و متحمــل شکسـت ها و آسیــب هایی برای خود یا اطرافیانشان شده اسـت. این خاطرات همگی بصورت مستقیـم و مجــزا در قسمـت(پرونـده ویژه | خاـطرات دخــتران ایــرانی) منتشـر میشــود.

 در طرح دیگری که بـرای بانــوان در نظـر گرفتــه ایم بـنا داریـم تا بـانوان عـزیز دلایــل خـود مبـنی بر انتخـاب پوششــان را برای دیگـران تشـریح کنــند.  جبهه فاطمیون و جـوان انقــلابی نیز این مطالب را همگی در یک جا و دریک صفحــه و درکنارهم منتشر خواهــد ساخت و قضـاوت را برعهده خواننــدگان محترم قرار میدهد. دلایلی چون اعتقادات مذهبی ، تاریخ کهن ایرانی و باستــانی ، اجبار خانواده ، ترس و رودربایستی ، زیبایی ، هــزینه مالی برخی پوشـش ها ، راحـتی ، چشــم و هم چـشمی ، دوری از نـگاه انســان های هــرزه و حتی بصـورت صـادقانه بــرای جلـب توجــه ، ازدواج ،  پیــدا کـردن دوسـت ، به رخ کشیــدن زیـبایی بـرای دیگــران ، مشـگلات خــانوادگی ، به روز بـودن ومــد و یاحتـی مسـایل به دور از اخــلاق و…

این طـرح برای بـرادران عزیز هم یخـش هــایی را در نظـر گــرفته اسـت :

بـرداران عزیـز هم می تواننــد نظرات ، نوشته ها و تحلیل های خویش  را در مورد پوشش بانوان جامعه از دید خودشـان بعــنوان مــردان ایـرانی بیــان کنند.  به طور کلی هدف مهم این قسمــت برای آقایـان را می توان به بیان تــراز اجتمــاعی بانـوان از لحـاظ پوشـش شــان در نـزد مــردان  بیــان کرد.

موضوع دیگری که قــرار اسـت در این طرح آن را پیگیــری و در اختیــار شما عزیــزان قـرار دهیــم وجود مبــاحثی در بـاب “غیــرت برای مــردان” و یا “حجاب پوشـش برای آقایــان” است ؛ هـدف اصـلی این بخــش را نیز می تــوان در این جمله خلاصه نمود که که آیا غیرت یا حجــاب برای یک مــرد لازم اسـت یا خیــر و اهمیت آن را از دید آقــایان و بانــوان جامعــه بررسی کنیــم.

توجه داشته باشید که چون ادرس و نشانی از شما به جز نام کوچـک و نام شهــرتان منتشـر نمی شـود تقاضـا داریــم تا واقعیـت ها را بیـان کنید. ما ایمـان داریم که جـوانان ایـرانی همـگی دارای فکــر و اندیشـه و البتـه انتخـاب هستـند و میخـواهیم با این حرکت اولا مـیان زنان ایـرانی رابـطه ی بیشتـری ایجـاد و آنـان را باعقـاید یکدیگــر آشـنا کنیـم.

درپایان از همه وبلاگ نویسان ، وب نویسان ، صاحـبان قلـم و اندیشـه و مخـاطبان میهـمان در فضـای مجـازی دعـوت میکنیـم تا درایـن طرح شرکت کنـند و با بـیان نظــرات خویـش انتخـاب راه صحیـح برای دیگــران آسان تر نمایـند. کلیه مطالب منتشر شده  در دیگر وبلاگ ها منتشر خواهد شد.

شیوه ارسال خاطره :

۱- ارسال فرم     فـــــــرم

۲- ارسال به ایمیل  karanddishj@yahoo.com

۳- ارسال کامنت

انتهای پیام