نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هیچ کس تنها نیست…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتینوشت: خدای من

آن گاه که می خوانمت صدای مرا بشنو – به من نگاه کن وقتی که با تو راز و نیاز می کنم

896_nordel_22101547

خدای من

آن گاه که می خوانمت صدای مرا بشنو – به من نگاه کن وقتی که با تو راز و نیاز می کنم

تو می دانی که درون من چه می گذرد – تو از نیازهای من با خبری – تو مرا خوب می شناسی

معبود من ! از خشم تو به تو پناه می برم و از کیفر تو باز به آغوش تو می گریزم .

اله من !

تو در دنیا گناه مرا پوشاندی و من در آخرت به این پوشش محتاج ترم . تو در دنیا بر بدی های من

پرده افکندی و من در آخرت به این پرده نیازمندترم.

تو در اینجا آبروی مرا حفظ کردی و در آنجا آبرو کارسازتر است.

تو در میان بندگان خوب خودت مرا رسوا نکرده ای و من در مقابل شاهدان قیامت می ترسم از رسوایی –

رسوایم مکن!

الهی آمین