نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چـــــآدرمـ….

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” حجاب برتر”  چــــآدرمـ….
تــــو
روحَــــــم رآمـــي آرايـــي

333

 چــــآدرمـ….
تــــو
روحَــــــم رآمـــي آرايـــي
نــــه تَن ِ نَحيــــفَ و خــــاکي ام رآ
بر سرم که مـــــــي گُــذآرمت
رهــــآمي شوم
از تمـــآم ِبنــــدهــآي
اســــآرت ـ دُنـــيآ
و
کنـــده مي شومـ
از اين زَمـــينِ خـــــــآکي
و سبُـــک مــي شوم
از تمــــآم وابستگـــــي هــــآيِ تَـــن
و اوج مي گيـــرَم
تــــــآ خُــــــــدآيي شُـــدن

چـــــآدرمـ….

وقتـــي کـــه در حريــمِتـــو مَحبـــوسـم…آزادتريــنمـ…!

رهــــآترينـــم از قيـــد ِ اســـآرتِ ايــن تَن ِ خـــآکــي