نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

این روزها گناه از نان شب هم واجب تـر است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بی ادعا” نوشت:

در عجبــــم از مردمانی که

از نــداری می نـالند اما

در کنار خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ…

این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است….sing2M_425