سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پوتین سکویی برای پرواز…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: گردانپشت میدون مین زمینگیر شد…
چند نفر رفتن معبر باز کنن…

war-pic-80

گردانپشت میدون مین زمینگیر شد…
چند نفر رفتن معبر باز کنن…
14ساله بود…

چند قدم دوید سمت میدان…
یکدفعه ایستاد!!
همه فکر کردند ترسیده!!!
یکی گفت: خب ! طفلکهمش 14 سالشه!!!
پوتین هاشو داد به بچه ها و گفت:”تازه از گردان گرفتم ، حیفه! بیت الماله!”
و پا برهنه رفت…
.
.
.
.
 
آی
م