فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بوی بهشت…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتی ” نوشت:گفتــن ندارد

بوی بهـــــشت را به

 هرکــــــــــس نمیــرسانند…

h226_125

گفتــن ندارد

بوی بهـــــشت را به

 هرکــــــــــس نمیــرسانند…

عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

از ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن روزها

 بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضی ها که

عجیـــــب بوی بهـــــــــشت را 

حـــــــــس نمیکنند…

بعدا.ن:

آقا جان

من آرزو دارم ، نَ نشد…

مــن آرزو دارم ، باز هم نشد…

مـــــــــــــن آرزو دارم دستت را که فقط نَ،پایت را ببوسم…

انصاف داشته باش!

نوبتی هم که باشد ، نوبت ما تبعید شدگان در

این همه فاصله است…

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

به اندازه یک عمر

 

آرزو دارم…