نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

غیرت ؟!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

رضایت نامه را گذاشت جلوی مادرش.
چه امضا بکنی، چه امضا نکنی، من میرم!
اما اگر امضا نکنی، من خیالم راحت نیست.
شاید هم جنازه ام پیدا نشه.
در دل مادر آشوبی به پا شد، رضایت نامه را امضا کرد.
پسر از سر شوق سر به سر مادرش می گذاشت
_جنازه ام را که آوردند، یه وقت خودت را گم نکنی
بیهوش نشی ها!
چادرت را هم محکم بگیر.
.
.
تو چه با غیرت نگران چادر مادرت بودی
 و برخی مردان شهر من چه راحت تر خودشان چادر از سر زنانشان برداشتند.
و من از گفتن شرمنده ام، شرم دارم.84023868530431764249