نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بوی خوش

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:هر روز برای پیدا کردن شهدا وارد خاک عراق می شدیم. یک گروه از افسران عراقی به همراه فرمانده خودشان همراه ما بودند. اسم این فرمانده عراقی ستار بود. می گفتند از نیرو های استخبارات و اطلاعات است.به نظر انسان بی اعتقادی بود. مدتی گذشت. یک روز صبح وقتی کار را شروع کردیم یکدفعه ستار ما را صدا کرد.گفت: از آنجا بوی خوش می آید. در اید بیابان هر جا بوی عطر بیاید شهید ایرانی آنجاست!!شروع به جستوجو کردیم. زمین را کندیم. پس از مقداری حفاری پیکر دو شهید بی نشان در کنار یکدیگر نمایان شد.استشمام بوی خوش از شهدا برای ما طبیعی بود. بچه های تفحص همیشه این بو را حس می کردند. حتی زمانی که شهیدی را از میان گل و لای خارج می نمودیم یکباره بوی  عطر همه جا را فرا می گرفت.اما آن روز فهمیدیم که عراقی ها هم این بوی خوش را حس می کنند.

راوی: مجید احمدیان1340184498_n00136617-b1انتهای پیام