اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به پـــــــای کــــــــی جنگیدی ؟!…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:

0

پاهایتــــــ کو .. ؟؟! به پای کـــــــی جنگیدی ..؟؟!

دستانتـــــ کو ..؟؟! به جای کــــــی جنگیدی ..؟؟!

اینهــــــا که تو را نمی شناسند هنــــــــوز ..!!!

بابای گلــم ..!! برای کــــــــی جنگیدی .. ؟؟!

انتهای پیام