دسامبر 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

وطنت را چند می فروشی آقای نکونام؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت: شما که کاپیتان تیم ملی ایران هستی چه کرده ای؟ چند میلیارد از پول ما رشوه گرفتی که نروی در لیگ «خلیج عربی» امارات بازی کنی؟ وطنت را چند می خواستی بفروشی کاپیتان؟

whdlfdtu

وطنت را چند می فروشی آقای نکونام؟
این خانم ژاپنی یک پسرش را به جبهه فرستاده تا خوزستان ما، عربستان نشود. خلیج فارس ما، خلیج عربی نشود. آقای نکونام؛ شما که کاپیتان تیم ملی ایران هستی چه کرده ای؟ چند میلیارد از پول ما رشوه گرفتی که نروی در لیگ «خلیج عربی» امارات بازی کنی؟ وطنت را چند می خواستی بفروشی کاپیتان؟
بنازم به این خانم یامامورا. بنازم به خمینی که چنین مادرانی را به ایران دلبسته کرده. به همان خمینی که گفت: «ایران موجودی است الهی که بر بال فرشته ها نشسته است.» فرشته های ایران همینها هستند. فرشته های ایران؛ آن مادران ارمنی هستند که نگفتند “به ما چه” و تنها پسرشان را برای خوزستان و خلیج فارس دادند. آن مادرانی هستند که دو تا و سه تا و چهارتا پسرشان را دادند و آخ نگفتند.
آقای فوتبالیست حرفه ای! کاپیتان تیم ملی من باید غیرت داشته باشد. باید مثل سعید طوقایی باشد؛ پهلوان کوچولوی ایران. قهرمان ورزش های باستانی ایران که در 7 سالگی عکسش زینت بخش تمام قهوه خانه ها و زورخانه بود، اما یک بار که دیدن امام رفت، جبهه ای شد و اندکی بعد شهید شد در حالی که 15 سال هم نداشت. مثل آن قهرمان تکواندو که شهید شد اما شوربختانه اسمش را نمی دانم چون نام نکونام ها برای رسانه ها نیکوتر است …
اما مرده شور فوتبالی را ببرد که کاپیتان هایش اینها هستند و بازنشسته هایش سیتیزن شیپ امریکا. نامردم اگر هر بار که دیدم پایت به توپ خورد به ازای هر فاتحه ای که برای پسر این مادر ژاپنی خواندم؛ به صاحب این فوتبال و نمک نشناس هایش لعنت نکنم.
راستی! حیف وارطان آراکلیان که بهمن 57 جلوی ساختمان رادیوتلویزیون تیر خورد و شهید شد تا تلویزیون جمهوری اسلامی؛ تو و امثال تو را نشان بدهد. حیف از وارطان که تنها پسر مادری ارمنی بود.

انتهای پیام