سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مـﮯ دانمـ كـ‌ه صـلاح مــלּ در “حجــاب” استـــ

نوبت شما به نقل ازوبلاگ “رضوان” نوشت:

بــ خود

برايم دليل و مدرك نيــــــاور!

مــ يكـــ دخترمــ

 مـ دانمـ كـ‌ه صـلاح مــ در “حجــاب” استـــ

بــــراي مـ

دليلـ بزرگـــ تر از “سخن خدايــمـ” نيستـــ

مـ حجـــــاب مــ كنم

چون خــداي مــ اينگونـ‌ه مـ خواهـد (1)dalil0