اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

توحتی از ذوالفقـــــارت هم گمنام تری…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: عمق آشنايي من و تو برمي‌گردد به اولين باري كه خواستم بلند شوم

1

عمق آشنايي من و تو برمي‌گردد به اولين باري كه خواستم بلند شوم،

و شایدهم اولين شیئي كه خواستم بردارم، مادرم كنارم ‌ايستاد و گفت: بگو يا علي!

شرمنده ام مولا…تو علي‌تر از اين حرف‌ها هستي كه براي توصيفت کسی چون من واژه بسراید

تو حتی از ذوالفقارت هم  گمنــــــام تری

چرانفهمیدم که قدر شب قدر تو بودی که قدرت را ندانستندوشاید….

انتهای پیام