دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

واژه های مولایی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “واژه بیدار” نوشت: دوست را دوست نتوان گفت ، مگر آنگاه ، كه در سه جاى آبروى دوست خود نگه دارد.
یك جا به هنگامى كه به بلایى گرفتار شود و یكى در هنگامى كه حاضر نباشد  و یكى بعد از مرگش ..
امام علی علیه السلام

pz0nhzmomxl3gj9wf0fb

دوست را دوست نتوان گفت ، مگر آنگاه ، كه در سه جاى آبروى دوست خود نگه دارد.
یكجا به هنگامى كه به بلایى گرفتار شود و یكى در هنگامى كه حاضر نباشد
و یكى بعد از مرگش

امام علی علیه السلام

انتهای پیام