سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نام من شد بسیجی فعال

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رهبرم سید علی” نوشت:  سلام برادر شهیدم، یادم نبود، تو به دنبال چه جیزی بودی؟؟؟

ما به دنبال چی2

سلام برادر شهیدم

یادم نبود

تو به دنبال چه جیزی بودی؟؟؟

آره گمنامی 

من به دنبال گمنامیم نمی بینی  همه جای وبلاگم

اسمم را ننوشتم

کنار عکس ها نام وبلاگم را نوشتم

وقتی از مطالب وبلاگم استفاده می کنن

ناراحت می شم که چرا نام وبلاگم را ننوشتن

انتهای پیام