مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دل نوشته هایی از یک فرزند شهید

نوبت شما به نقل از وبلاگ (شمیم معرفت):طلايیه،سرزمینی که پیکرهای بعضی ازشهداازآنجاروانه وطنشان می شودوبوی عطرحسینی اش همگان راشیفته ودلباخته خودمی کند وبه اروندرود..

13

سلامم راباسرخی خون شفق آغازمی کنم سلام برشقایق های عاشق دلیران گمنام وشهیدان است سلام برسردارهای بی سرشهدای گمنام وپاسداران حقیقت .آنانی که همچورعدخروشیدندوهمانندنورمنعکس شدند دروادی عرفات.کجابودید ای شقایق های بی برگ ای ترنم های غزل رهایی وای یاران امام بودن.نامتان را،عزمتان را،آرمان هایتان راپاس می دارم وبرسرسیم خاردارهای مرز می روم وپیشانی بندهای سبزوقرمزتان راکه با نامهای یاحسین،یاقمربنی هاشم،یازهرا،یامهدی،یاعلی،یازینب،متبرک شده رابرروی قلبم که مظهرایمان وعطوفت است می نهم وبدین ترتیب به همگان می فهمانم که ایمانتان ازخون شهیدان ریشه گرفته وماوارث این نام آورانیم ،پس اینجا لاله زاراست آهسته قدم بردارید مبادا که چینی نازک لاله ای ترک بردارد.

طلايیه،سرزمینی که پیکرهای بعضی ازشهداازآنجاروانه وطنشان می شودوبوی عطرحسینی اش همگان راشیفته ودلباخته خودمی کند وبه اروندرود،که گلگون ازخون هزاران هزارشهیدبه خون حفته راه وطن است وبویی به خوشی عطرحرم مطهرامام علی(ع)دربرداردسری می زنیم ازآنجانیزبه هور،خیبر،بدر،سرزمین هایی که برخی ازشهیدان د رآن مفقودگشتند.همانطوریکه به خودم قول داده بودم به مشهد شما آمدم قدم به قدم پای درقتلگاهتان نهادم وباخواندن قرآن ودعا وزیارت عاشورادرکوچه پس کوچه های هویزه این شهرخونین ،وباگوش دادن ناله های کمیل خوانان .