ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بانویی از بهشت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “یاوران ولایت” نوشت: خدیجه کبری (س)درکناردخترپاکش حضرت زهرا(س)،ازبرترین الگوهای تکرارناپذیرتاریخ برای زنان مسلمان وانسان های آزاده است.خدیجه (س)نورچشم پیامبر بود وگرمای مهرآمنه رابرای اوداشت .وی ،سرآغازصف ((السابقون))درایمان بود.

images

طوطیا1: خدیجه کبری (س) درکناردخترپاکش حضرت زهرا(س)، ازبرترین الگوهای تکرارناپذیرتاریخ برای زنان مسلمان وانسان های آزاده است.خدیجه (س)نورچشم پیامبر بود وگرمای مهرآمنه رابرای اوداشت .وی ،سرآغازصف ((السابقون)) درایمان بود.

حضرت محمد(ص)ازروزگارجهل وشرک وتعصب ،رنجهاوزخمهادیده بودوخدیجه آمده بودتامرهمی باشدبرآن همه درد.محمد(ص)،مردحقیقت ومهر،درسیمای خدیجه (س)،نورصداقت ومعرفت رایافته بود.

محمد(ص)ازروزگارخویش رنج های زیادی کشیدولی هیچ یک ازآنهاروح اوراچون وداع باخدیجه ،اینسان بارانی نکرده بودروزهای باخدیجه روزهای آفتابی پیامبر(ص)برایشان آن چنان گران آمدکه سال رحلتش را ((عام الحزن )) یعنی سال اندوه نامیده وهمواره ازاوبه نیکی یادمی کرد.

بی جهت نبودکه پیامبر(ص)درجواب علت وفاداری ومحبت به خدیجه پس ازمرگ اوفرمود: ((اوبه من ایمان آورد،هنگامی که مردم کفرورزیدندومراتصدیق نمود،هنگامی که آنان تکذیب کردند.باثروت خویش مرایاری داد،هنگامی که آنان مرامحروم کردند.))

درعصرجاهلیت که زنان نیزمانندمردان آن عصربه افکارورفتارجاهلی آلوده بودند،خدیجه (س)ازچنان پاکی وطهارتی برخورداربودکه به ((طاهره )) شهرت یافت .

حضرت خدیجه (س)یکی ازچهارزن کامله آفرینش بودکه دوارده ستاره درخشان امامت ازوجوداوریشه گرفتند.

طوطیا2: رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه (س)تسلیت باد .السلام علیک یا حضرت خدیجه کبری.

انتهای پیام