مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

الهی نامه دانشجویان

نوبت شما  به نقل از وبلاگ (ایران زیبا)الهی! باخاطری خسته، دل به جود و کرم تو بسته…دست از پاچه خواری اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام.

IMAGE634549980696600000

الهی! باخاطری خسته، دل به جود و کرم تو بسته…دست از پاچه خواری اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام.


گر پاس شوند کریمی، پاس نشوند حکیمی.


نیفتم شاکرم، بیفتم صابرم که چاره ای ندارم جز اینکه بر همین درگاه بمانم و بخوانم و بخوانم.


الهی شهریه ها بالاست که می دانی و جیب ما خالی است که می بینی.


نه پای گریز از امتحان دارم و نه زبان ستیز با استاد…


اصلا الهی دانشجویی را چه شاید و از او چه باید؟


دستم بگیر که تو خدایی و درمانی و مرا همچو استاد نمی رانی…