نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بینا و نا بینا

نوبت شما به نقل از وبلاگ (یا ابا صالح): نابینا: مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟…


12sss

 

نابینا: مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟

بینا: اری

نابینا: پس تو با چه عذری سه تا سه تا می خوری؟

بینا: تو حقیقتا. نابینایی؟

نابینا: مادرزاد

بینا: چگونه دریافتی من سه تا سه تا می خورم ؟

نابینا: ان گونه که من دو تا دو تا می خورم و تو هیچ معترض نمی شوی