دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بسیجی فهمیده است

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” بصیرت” نوشت:

 بسیجی فهمیده است

کلید های بهشت را در مدرسه عشق تدرسی می کنند.

بسیجی ها فرشته های زمین اند:

فرزندان ابوتراب

                            تفکر بسیجی

یعنی این که او فکرو اندیشه و هدف دارد.

بسیجی بودن بی فکری نیست. تفکر داشتن و صاحب نظر بودن و طرحی نو در انداختن است.71276562861811795057