نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

امروز روز امتحان خداست

نوبت شما به نقل از وبلاگجغرافیای محمد حسین احسانی” نوشت: امتحان خدا فقط عملی است.در امتحاناتش نیاز به مراقب ندارد ِاو به تنهایی مراقب همه ی ماست.در امتحان خدا تقلب ،ممکن نیست…1252457462دیروز هم روز امتحان خدا بود
فردا هم خدا مارا امتحان می کند
به راستی شیوه ی امتحان خدا چگونه است؟
آیا می دانید خدادر ارزشیابی وامتحانش،
هیچ مطلبی خارج از کتابش از ما انتظار ندارد.
برای افکار بدی که برای تقلب در سر داشتیمِ اما عملی نکردیم ِمجازاتی در نظر نمی گیرد.
امتحان خدا فقط عملی است
در امتحاناتش نیاز به مراقب ندارد ِاو به تنهایی مراقب همه ی ماست.
در امتحان خدا تقلب ،ممکن نیست
خدا از دانسته ای ما ارزشیابی به عمل می آورد واگر خلافی از سر فراموشی یا ندانستن مرتکب شویم، نمره ای کم نمی کند.
خدا هرروز آماده ی امتحان است کافی است مردانه تصمیم بگیریِ ؛خدا حاضر است بازتورا امتحان کند.
خداوند در لحظات امتحان نیز تورا تنها نمی گذارد وتورا راهنمایی می کند.
البته اگر گوش هایت را پنبه نگذاشته باشی ِحتما صدایش را می شنوی.
بیش تر پرسش های خدا تکراری هستند.

انتهای پیام