نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شاهرود به روایت تاریخ

نوبت شما به نقل از (پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود):  خبر حرکت ارشد الدوله به سمت شاهرود  سبب شد سید مرتضی واعظ با مشورت دوستان شاهرود را ترک کرده به بیارجمند برود..
1

در قسمت هفتم گفتیم که مشروطه خواهان پس از فتح تهران  و استقرار حکومتشان دست به

اشتباهاتی زدند از جمله اینکه  محمد علی شاه را به جای دستگیری و محاکمه به روسیه فرستادند

و برای وی  سالیانه یکصد هزار تومان حقوق نیز تعیین نمودند

روسها  همواره در دوران استبداد محمدعلی شاه را حمایت میکردند نمونهء این حمایت را در هماهنگی

کلنل لیاخوف روسی  با وی و به توپ بستن  مجلس  می توان دید . پس از مدتی که از اقامت او در روسیه

میگذشت  با حمایت  روسها از طریق بندر (ادسا) به گمیش تپهء ترکمن صحرا آمد و با تدارک قشون و

تجهیز آنان به همراه شعاع السلطنه  نفراتش را به دو قسمت کرده  خود از راه طبرستان عازم و علیخان

ارشد الدوله را از راه شاهرود  جهت فتح مجدد تهران  گسیل نمود .

خبر حرکت ارشد الدوله به سمت شاهرود  سبب شد سید مرتضی واعظ با مشورت دوستان شاهرود

را ترک کرده به بیارجمند برود اما ارشد الدوله به محض ورود به شاهرود از محل اختفای شیخ با خبر

شده بسرعت به سمت بیارجمند حرکت کرد مرحوم واعظ  با اطلاع از حرکت وی بیارجمند را به سمت

سبزوار ترک کرد  و در آنجا پس از دیدار با ملک الشعرای بهار و حیدر عمو اغلی ( موسس حزب دمکرات)

و چند تن از مشروطه خواهان به مشهد عزیمت نمود .

ارشد الدوله نومید از دستگیری واعظ به شاهرود برگشت و میرزا محمد اصفهانی  یاور همیشگی

واعظ را دستگیر و بسیار شکنجه نمود  ساختمان شورای محلی آزادیخواهان را ویران نمود کربلایی

میرزا محمدطاهر را به بهانه اینکه از محل اختفای واعظ  با خبر است دستگیر و منزل و تجارتخانه اش

را غارتنموده و مقدار زیادی پول نقره و جواهرات و قالی را با خود بردند  وی به این هم بسنده نکرد

و قصد کشتن او را داشت  که با وساطت مردم و دادن مقداری پول صرف نظر  نمود در مدتی که

سپاه محمد علی شاه در شاهرود حضور داشت  هر شب به منازل مشروطه خواهان و بستگانشان

حمله کرده و ضمن غارت اموال آنان از هیچگونه اذیت و آزار و شنکنجه کوتاهی ننمودند . ارشد الدوله

سالار اشرف نکارمنی  را به حکومت شاهرود  منصوب کرد  و قرار شد کربلایی میرزا محمد و برادرش

اسماعیل را تیرباران کنند سالار اشرف پس از دریافت پانصد تومان پول نقره به تبعید اسماعیل و تحت

نظر بودن میرزا محمد بسنده کرد ارشد الدوله  پس از نصب حاکم شاهرود خود به سمت دامغان و

و سمنان و سپس تهران حرکت نمود . محمد علیشاه از راه سواد کوه خود را به فیروزکوه رساند و

با آزادیخواهان درگیر شدارشد الدوله نیز در نزدیکی ورامین به جنگ با سپاه مجاهدین پرداخت  و هر

دو پس از کشته شدن نفراتشان شکست سختی خوردند محمد علیشاه به استرآباد گریخت و

ارشد الدوله نیز توسط مجاهدین تیرباران شد

عکس تیرباران ارشد الدوله بدست مشروطه خواهان

—————————————————————

با رسیدن خبر پیروزی مشروطه خواهان به شاهرود سردار اشرف  حاکم دست نشاندهء

ارشد الدوله فراری شد و بعد از چند روز عمید السلطان برادر سردار محی وارد شاهرود شد

و به یاری هشتاد نفر سواره نظام ادارهء شهر را بدست گرفت .

منابع تحقیق :

تاریخ جامع شهرستان شاهرود ——————————————————محمدعلی شفیعی

جندق و قومس ————————————————————————– اسماعیل هنر

شرح رجال ایران قرن12-13-14 ——————————————————- مهدی بامدار

سالنامهء فرهنگ شاهرود (1335)————————————————-انتشارات انجمن نشر سالنامه

فرهنگ مردم شاهرود —————————————————————سید علی اصغر شریعت زاده

سیمای شاهرود ———————————————————————جعفر رعایتی (ابراهیمی )

زنان عهد قاجاز – دانشگاه هاروارد امریکا
http://www.qajarwomen.org/fa/collections/manifest.html
Harvard University Library
————————————————————————————————-
http://hircan.blogfa.com/post-331.aspx
————————————————————————————————-
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/145329
———————————————————————————————–
http://www.apmkadeh.com/shia/persian/article.97

———————————————————————————————–

امید – پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود