دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

قرمزي ِ تو از من..!

سكآنس اول:

ظُهر .من ، قدم زنان در كوچه

سكآنس دوم:

چند قدم جلوتر از من ، دختري جوآن

قرمز (1) پوشيده (كوتاه! ،بآ جوراب شلواري! )

سكآنس سوم:

يك مآشين از روبروي مآ، گذشت

راننده پسري جوان ………….ghermez0

سكآنس چهآرم:

من  جلوتـر از دختر جوان قرمز رنگ

سكآنس پنجم:

اينبآر همآن مآشين ، برگشت ، دوباره دور مي زند،

ترمـــــز، كنار دختر جوان قرمز رنگ.

خودش خواست ، شد(2)

سكآنس ششم:

بـــآ خودتــــــآن!