ژانویه 31, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دلتنگی

نوبت شما به نقل از وبلاگ”رضوان” نوشت:

خــــدایا….

هـمـه از تـو مـی خـواهـنـد ، بـدهی
مـن از تـو مـی خـواهــم ، بـگـیـری

 

خـــــدایا

ایـن هـمـه حـس
دلـــتــنـــگــــیــــــ را
از مــــن بــــگـــیــــر …kd9gf9s3y9uyn7j62ek