نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خواهیم آمد

نوبت شما به نقل از وبلاک”علمدار کمیل” نوشت: ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

sia6SY

“ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.”