دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بصیرت

نوبت شما به نقل از وبلاگ”قرارگاه بصیرت” نوشت:

رئيس جمهور، هم بايد كارى باشد، هم بايد مردمى باشد، هم بايد مقاوم باشد، هم بايد ارزشى باشد، هم بايد باتدبير باشد، هم بايد پابند به قوانين و مقررات باشد – مجرى قانون است – هم بايد درد مردم را احساس كند، هم بايد طبقات مختلف مردم را ببيند؛

اينها خصوصياتى است كه در انتخاب آن كسى كه ما ميخواهيم كليد اجرائى كشور را به او بسپريم، نقش دارد. ما مردم در اين زمينه تصميم‌گيريم. هيچ كس هم نگويد كه رأى من يك نفر چه اثرى دارد. ميليونها از همين يك نفرها تشكيل ميشود. همه احساس وظيفه كنند و ان‌شاءاللّه وارد ميدان شوند.sia6SY