دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهر ما این اعتدال غیر بیکاری نبود

گر خدا دلواپسان را در قدرتِ جسم و دانش برتری داده

ولی به دولت تدبیر لقمه گلوگیری به اندازه برجام داده

چنین تدبیری فردا ارزش های انقلاب را گردن می زند

مترسک برجام را به مصادره اموال ایران گره می زند

گر ما جای دولت بودیم این تدبیر را می شکستیم

بر خِرد خود تکیه می کردیم جای خود می نشستیم

تدبیری که نه شجاعت جنگیان دارد نه سیاست دولت ها را

همان به که مقصّر بی ‌دستاوردی برجام را کند بانک ها را

وقتی خاتمی دو سال عقب گرد هسته ای کرد

عقب گرد را گردن نگرفت تقصیر البرادعی کرد

جماعت لیبرال تدبیر، عزت نزد کدخدا می جستند

غلط اندر غلط، دروغ اندر دروغ بود آنچه می گفتند

با عشوه و لبخند قدم می زدند هوس باره

نازشان می کشیدند با سخنان امیدوارانه

چون ز آمریکائیان طلب ملت خواستند

خود غلط بود آنچه ز تدبیرشان پنداشتند

چون شیطان در کمین نیات انقلاب بود

انديشهِ مذاكراتش نفوذ به مراكز نظام بود

آنها تحریم های برجام را به مصادره دوختند

اینها تدبیرشان را در عشق کدخدا سوختند

توافقِ اول را چون نهادند دولتیان کج

تا منتهی الیه تدبیرشان رفت برجام کج

بهر ما این اعتدال غیر بیکاری نبود

تدبیر را در نقاب اعتدال کاری نبود

برجام مصادره کرده اموال ایران را

تناقضش بُرده آبروی دولت تدبیر را

مردم از ریای تدبیر بیزار شده اند

از اعتدال مریضش رو گردان شده اند

آخر چگونه برجام را به دشمن واگذاشتند

تدبیر را دفن کردند اکسید را اعتدال پنداشتند

ژنرال دیپلمات های ما شده اند ملنگ

عرصه را بر انقلابیون کرده اند تنگ

برجام هم کار دولت شیرین نکرد

این ریا هم اعتدالش رنگین نکرد

گر برجام مفید به فایده نبود

چون تدبیرش انقلابی نبود

چون که فهمید دولت نااعتدال

تدبیرش هرگز نمی آید به کار

دولتِ خودش را اسير حواشي کرد

مردم ایران را گرفتار بیکاری کرد

دولت مثل مذاکرات82 بد مست شد

زیادی خورد و برجام پرست شد

از قضا حالا که دُمِ برجام کوتاه شده

دولت چهل گز زبانش درازتر شده

تدبیرش مضحکه عالم شده

لِنگ اعتدالش درازتر شده

چون دولت از برجام ناامید شده

فکر برنده شدن انتخابات سال بعد شده

دولت در کمین انتخابات سال دیگر است

نامزدیش مثل تدبیریش ریایی دیگر است

منبع :

http://bahmaneyar.blogfa.com/post-498.aspx