دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

يونجه

نوبت شمابه نقل از وبلاگ”کلاسد“نوشت:

Newsletterعلم کشاورزی|گیاهان دارویی|کشت قارچ

يونجه يكي از محصولات كشاورزي است كه با كاشت دانه هاي آن در زمين هاي كشاورزي

مسطح انجام مي شود و از گذشته تا به حال در مزارع كلاته اسد كاشت ،داشت و برداشت

مي شده است.

اين گياه به واسطه ريشه ي محكمي كه دارد تا مدت هفت سال قابل درو كردن مي باشد و

هر ساله در زمين كشت نمي شود.

اوايل بهار زماني كه ديگر سبزي ها از زمين سر بلند كرده و شروع به رشد و نمو مي كنند

زنان كلاته اسدي از گياه يونجه نيز به عنوان سبزي آش يا پلو و مخصوصا نان هاي روغني

استفاده مي كنند.مقدار آهن موجود در آن از اسفناج نيز بيشتر يوده و گاهي نيز حتي براي

درمان برخي بيماري هاي گاو ها از گياه تازه ي آن و از گياه خشك آن براي علوفه ي دام ها

استفاده مي كنند