ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گویش دامغانی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “تاریخانه” نوشت: گويش مردم دامغان گونه ای از زبان اصيل فارسی است که با لهجه مردم خراسان پيوستگی دارد.

 

b-damghan8

گويش مردم دامغان گونه ای از زبان اصيل فارسی است که با لهجه مردم خراسان پيوستگی دارد. اين گويش در تمامی مناطق دامغان يکسان نيست:ـ در مناطق شمالی به دليل نزديکی به منطقه مازندزان با اندک تفاوت مردم به لهجه طبری سخن می گويند (به استثنای روستای ديباج که از ويژگی خاص برخوردار است و اين به تاريخ منطقه باز می گردد که خود جای تحقيق و تامل بيشتر دارد.)

ـ روستاهای جنوبی حاشيه کويری دامغان نيز سخت تحت تاثير مناطق مرکزی ايران بوده و به فراوانی لغات و واژه های آن صفحات را می توان ديد (روستای کوزر را استثنا می کنيم که آنان به نقل از چندين تن از اهالی، از اقوام مهاجر عربستان هستند.)

ـ روستاهای شرقی دامغان نيز به گويش شاهرودی نزديک است.

عمده خصوصيت لهجه مردم دامغان در نحوه ادای کلمات و تغييراتی اندک در آن است:

در اول شخص مفرد تعدادی از افعال بدين گونه تغيير می يابد:

خوردَم  —–  خُوردُم                      شنيدَم  —–  شنيدُم                  خَريدَم  —–  خريدُم

گفتَم  —–   گفتُم                             بريدَم  —–  بريدُم                   داشتَم  —–  داشتُم

ـ در گروه ديگر از افعال بدين طريق:

آمَدَم  —–  آمِدُم                            گشتَم   —–   گِشتُم                      بَستَم   —–  بِستُم

ـ در گروهی ديگر شکل آن اندک تفاوتی می کند که قاعده خاصی ندارد:

چيدَم  —–  چيندُم                         ايستادَم  —–  اِستادُم                 اُفتادَم  —–   اِفتيدُم

در اسامی نيز تغييراتی داده می شود:

اسماعيل —– اسميل                      شکم —– شُکُم                         روغن —– روغان

ـ به آخر تعدادی از کلمات نيز واو اشباع شده افزوده می گردد

به جز تغييرات پيش گفته در زبان مردم و تداول آنها لغات اختصاصی وجود دارد که اغلب ريشه در زبانهای باستانی ايران دارد.

شما کاربران گرامی می توانيد با  بازدید از سایت تاریخانه با بخشی از لغات و گويش های مخصوص دامغانی ها که به ترتيب حروف الفبا جمع آوری شده است آشنا شويد