نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تحقق حماسه سیاسی

نوبت شما به نقل از وبلاگ” بشارت ها” نوشت:   تحقق بخشیدن به حماسه سیاسی یعنی ؛بصیرت افزایی، یعنی بینایی به همراه

دانایی، یعنی هرچه بهتر وبیشتر به امور جاری جامعه اعم از دینی، اخلاقی ، سیاسی ، اجتماعی آگاه تر شدن

حماسه سیاسی یعنی ؛ حضوری پررنگ، با نشاط و انقلابی در تمام صحنه ها ،

حماسه سیاسی یعنی شرکت حداکثری در تمام انتخابات خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری ،

حماسه سیاسی یعنی انتخاب اصلح براساس انجام تکلیف،

حماسه سیاسی یعنی پرهیز از هرگونه بداخلاقی در تبلیغات انتخابات،

تحقق بخشیدن به حماسه سیاسی یعنی پشت پا زدن به تبلیغات مکارانه دشمن در مذاکره، تحقق بخشیدن به حماسه سیاسی یعنی استکبار جهانی همچنان شیطان بزرگ است وتغییری در روش خصمانه وظالمانه خود ابراز ننموده است،

حماسه سیاسی یعنی ازتوطئه فتنه گران نباید غافل بود ٬ترجمان حماسه سیاسی در دشمن شناسی است٬

حماسه سیاسی یعنی پیرو ولایت بودن به منظور سعادتمند شدن در زندگانی دنیا وآخرت ،

حماسه سیاسی یعنی سیاست همراه بادیانت ودیانت همراه با هوشیاری وسیاست و در نهایت رعایت تقوای سیاسی ،

حماسه سیاسی یعنی مبارزه با بی عدالتی وپرهیز از هرگونه رانت ورانت خواری ،

تحقق بخشیدن به حماسه سیاسی یعنی به تکلیف ( دینی، اخلاقی ، احتماعی وسیاسی) عمل نمودن ،

حماسه سیاسی یعنی وفادار بودن به آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی وشهیدان شاهد.

حماسه سیاسی یعنی تقویت روحیه ایثار گری وشهادت درخود وجامعه اسلامی ،

تحقق بخشیدن به حماسه سیاسی یعنی تلاش وکوشش مضاعف مسئولان در انجام تعهدات خود به جامعه اسلامی و داشتن اتحاد وهمدلی ودر وحدت کلمه است.

کریم عاملی

انتهای پیام