مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

داستانی از رضا شاه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پیک اجتماعی” نوشت:

 

راننده از رضاشاه پرسید : آیا منو زندان می کنی؟

رضاشاه : برو بالا

راننده : منو تبعید میکنی؟

رضاشاه : برو بالا

راننده : منو اعدام می کنی؟

رضاشاه : بزن قــدش!!!!!!!!

تورم ، گرانفروشی ، اجحاف وكلاشی دربازار ودكاكین شهروروستای كشور عزیزما بیدادمیكند، قشرفقیرروز بروز فقیرترمیشود وكله گنده های متصل به رانت ومنابع مالی وتسهیلات ثروتمندترمیشوند.

من خود شاهد غالب كردن اجناس بنجل وفاقد كیفیت باقیمتهای بالادربازارنوروزی بودم ، درمشهدمقدس ودرجوارمضجع آقاعلی ابن موسی الرضا(ع)مغازه داری رامی شناسم كه لوبیای سفید رارنگ قرمزمیكند وبجای لوبیا قرمز می فروشد، پرتقالهای ترش بی خاصیت وسرمازده شهسواری راواكس میوه میزند وبعنوان پرتقال درجه یك به مردم میفروشد.

مبلمان فروشی های مشهد اجناس بی كیفیت ساخت مشهد رابجای مبل تهران ویاترك وباقیمتهای گزاف به مشتریان غالب میكنند!! آیاكسی هست به این جنگل مولا نظم ونسخ بدهد وباچندنفرآدممتخلف برخوردجدی نماید؟؟  

آیا ازمسئولین مملكتی دیده وشنیده شده همانند دوره حكومتهای گذشته بالباس مبدل دركوچه وخیابان ازحال وروز مردم باخبرشوند وافرادخاطی رامستقیماً تنبیه كنند؟

برای ملموس تركردن مسئله داستانی رادرهمین خصوص ازرضاشاه ذیلاً به نقل از سایت رسمی همایش تكریت درج می نماید.

روزی به رضاشاه خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده.رضاشاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت:چـقـدر می گیری تا شمیران بری؟درشکه چی که نمی دانست طرفش کیست،گفت:برو ما با نرخ دولتی کار نمی کنیم!

184255_122

رضاشاه گفت : پنج شاهی کافیه؟

درشکه چی : برو بالا

رضاشاه: ده شاهی چی؟

راننده : برو بالا!

رضاشاه : پانزده شاهی چی؟

راننده : برو بالا

رضاشاه : سی شاهی چی؟

راننده : بزن قـــدش!

راننده به رضاشاه نگاهی کرد و گفت : شما سربازی؟

رضاشاه : برو بالا

راننده: گروهبانی ؟

رضاشاه: برو بالا

راننده: افسری؟

رضاشاه : برو بالا

راننده : فرمانده ای؟

رضاشاه : بروبالا

راننده : نکنه رضاشاهی؟

رضاشاه : بزن قـــدش!

رضاشاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت : ترسیدی؟

راننده : بروبالا

رضاشاه : لرزیدی؟

راننده : برو بالا

رضاشاه : خیس کردی؟

راننده : برو بالا

رضاشاه : خودتو خراب کردی؟

راننده : بزن قـــدش.!

راننده از رضاشاه پرسید : آیا منو زندان می کنی؟

رضاشاه : برو بالا

راننده : منو تبعید میکنی؟

رضاشاه : برو بالا

راننده : منو اعدام می کنی؟

رضاشاه : بزن قــدش!!!!!!!!

 

انتهای پیام