می 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شاغل بودن خانمها

 نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: بعضیها از ما می‌پرسند: شما موافقید زنها بروند کار کنند؟ 

 
798agha11

ما می‌گوییم: البته، ما با بیکاری خانمها مخالفیم، زن اصلاً 

باید کار کند. البته کار دو جور است:

یکی کار داخل خانه 

و یکی کار بیرون خانه، هر دو کار است؛ 

اگر کسی استعداد دارد در کارهای مربوط به بیرون منزل،

باید انجام بدهد، خیلی هم خوب است. 

منتها یک شرط دارد، باید جوری باشد که این اشتغال 

(حتی در داخل خانه ) به پیوند زن و شوهر لطمه‌ای نزند. 

بعضی از خانمها هستند که خودشان را از صبح تا شب 

می‌کشند بعد که مرد به خانه می‌آید، حوصله یک لبخند 

زدن به او را هم ندارند. این هم بد است.

کارِ خانه را باید کرد اما نه آنقدری که این کارِ خانه به

انهدام خانواده منتهی بشود.

سخنان حضرت آقا12/11/1372.