دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خسارت سرمازدگی در باغات میامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ” سیمای میامی” نوشت:

کردی مدیرجهادکشاورزی میامی گفت:

k02

درمقابل قدرت وعظمت الهی مادست هایمان بالااست وتاکنون کسی نتوانسته صددرصدخسات سرما جلوگیری کند.

سرمای اخیر45درصد به باغات شهرستان میامی خسارت وارد کرده است.

کردی مدیرجهادکشاورزی شهرستان میامی درمصاحبه بارحیمی خبرنگارمیامی گفت:

k01

درشهرستان میامی 190هکتارباغ باروروجوداردکه میانگین برداشت ان دوازده تن درهکتارمی باشد که همه ساله حدوددوهزارودویست وهشتادتن میوه ازباغات شهرستان میامی برداشت میشودولی امسال باخسارت سرماوکاهش برداشت میزان عملکرد درهکتاربه ده تن وبیست شش کیلوگرم خواهدرسیدداشت که این خسارت درباغات  زردالو بیشتر به چشم می اید.

   k03

کردیدرادامه برای پیشگیری ازخسارت احتمالی بیشتردرموجهای سرمای احتمالی اینده گفت :داشتن اطلاعات هواشناسی وابیاری درشبهای وجوداحتمال سرما واقدامات لازم دیگرراضروری بیان کرد.

k04

کردی اقدامات جهاد کشاورزی رااطلاع دادن به کشاورزان ازطریق پیامک درمواقع احتمال سرما وهمچنین کلاس های اموزشی برای استفاده ازارقام مختلف ومقاوم به سرماواستفاده ازروشهای نوین رابیان کرد.