دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چـادرِ مـن…..

نوبت شما به نقل از وبلاگ” زمردی در دل کویر” نوشت:

چـادرِ مـن

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …

نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …

چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …

سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

 

طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …

بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!

 

برگرفته از وبلاگ شبهای تنهایی