سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اقتدار بسیج در شهرستان میامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ سیمای میامی نوشت:رزمایش دو روزی الابیت المقدس درشهرستان میامی بر گزار شد.

درروز اول این رزمایش فراخوانی براساس شناسه وعزیمت به اردوگاه واستقرارشرکت درکلاسهای بدافندغیرعامل اموزش تئوری صلاح واتش وحرکت وبیشروی جهت یابی وتخمین مسافت درشب رافراگرفتند.درروزدوم این رزمایش نیروهای شرکت کننده درمانوردرابتدادرصبگاه شرکت واجرای عملیات رزمی ضداستقرارراتمرین کردند.

8

 

DSC00384 - Copy

DSC00370 - CopyDSC00364DSC00362DSC00354 - CopyDSC00360 - CopyDSC00361 - Copy

35

34DSC00350DSC00347 - CopyDSC00344 - CopyDSC00336DSC00340 - CopyDSC00343

    DSC00321   

DSC00380 - Copy

DSC00386 - Copy