دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مثل اسپند باش!!!

 نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: عود را، اسپند را، آتش بزن. چه اتفاقی میافتد، جز اینکه بوی خوش آنها بلند میشود؟

62ac8672c0ea11e4dd29530cd6690ada-425


شیشه عطر را به زمین بزن و بشکن. چه میشود جز اینکه رایحه خوش آن مشام همگان را نوازش میدهد؟
یادمان باشد انسانهای پاک و معتقد درست مثل عود و عطرند.
اگر دیگران از سر نامردی و نامرادی با آنها رفتار کرده و دل آنان را بشکنند یا مایه شکست ایشان شوند،
نه تنها حرفهای ناخوش و ناصواب و خلاف انصاف و منطق از آنان نخواهند شنید،
بلکه تازه با اخلاق و کرامت و بزرگواری و انصاف و مروت ایشان آشناتر میشوند
و میبینند که هرگز درستکاری و آقایی خود را از خود دور نمیکنند.

استاد رنجبر