می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

256 بفرستید !!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ستارگان” نوشت:

 256

بیسیم چی بودم.

کد رمز آب ، ۲۵۶ بود. با بیسیم اعلام کردم که ۲۵۶ بفرستید. اما خبری نشد.

بعد چند بار تماس با عصبانیت گفتم: ۲۵۶ چی شد!!!!؟؟؟؟

همه از تشنگی مردند!!!!

یه دفعه بچه ها زدند زیر خنده….

تازه متوجه شده بودم که رمز رو لو دادم.

  ” شادی روح بیسیم چی های شهید صلوات “

انتهای پیام