می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خنده گل زیباست…

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ ” پسری از جنس خاک ” نوشت:

خنده گل زیباست … میدونم اگه یه روز !!!

خـــون دل ها خورده است اما هنوز آن لبخنـــد زیبا را به لب دارد می دانــم

که یک روز هم می رسد که از او بپرسند در این چند سال چه کشیده ای

و پاســـخ بدهـــد :

” مــــا رایت الا جمیــــلا ” چیزی جزء لطافت ندیدم …