مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ثمره سکوت

نوبت شما به نقل از سربداران :

http://www.nobateshoma.ir/wp-content/uploads/2014/02/viewphoto.jpg

شجاع آن نیست در همه جا شمشیر بکشد و درو کند، شجاع، کسی است که به وظیفه خود عمل کند، چه بسا شجاعانی هستند که حاضر به شنیدن یک سخن حق نیستند و طبق مثل معروف که سعدی می گوید: «دو صد من سنگ برمی دارد و طاقت یک سخن نمی آرد.»

روزی پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله) گروهی را دید که بر گرد شخصی جمع شده اند. پرسید: این کیست؟ گفتند: فردی دلاور است که سنگین ترین وزنه ها را برمی دارد. پیامبر در پاسخ فرمود: دلاور کسی است که بر خواسته های نفسانی خود چیره شود.

چه ظلمی بر زهرا آن همسر ویار علی علیه السلام کردند وچه دفاعی از علی علیه السلام کرد اما علی علیه السلام آن مرد میدان جنگ آن حیدر کرار چه سکوتی کرد چه سکوتی این سکوت عالمی را میگریاند اگر انسان ضعیف باشد سکوت کند چون نمیتواند دفاع کند خیلی مرد نیست چون قدرت دفاع ندارد

اما اگر مردی باشد که قدرتی داشته باشد که همه عالم از ضربت شمشیرش بترسندواو از هیچ کس جز خدا نترسد لشگری را تنها به عقب براند

اما وظیفه داشته باشد سکوت کند وسکوت کند این شجاعت است این مرد میدان است

درش را آتش زدند ناموسش را سیلی زدند حرمتش را شکستند…….

آری مجسمه شهامت سکوت کرد اما خار در چشم استخوان در گلووخود او از این سکوت به تلخی یاد میکند و آنرا جانکاه و مرارتبار میخواند:

«و اغضیت علی القذی و شربت علی الشجی و صبرت علی اخذ الکظم و علی امر من طعم العلقم».

خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم، استخوان در گلویم گیر کرده بود و نوشیدم، گلویم فشرده میشد و تلختر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم.

اسلامی که تازه ریشه هایش را در زمین فرو کرده توان تحمل تفرقه بین دو گروه مسلمان را ندارد منافقانی که منتظر بودند تا زهر خود را بریزند اما علی باید سکوت کند تا نام اسلام ودین بماند حسین باید قیام کند تا دین بماندوزینب باید خطبه بخواند تا دین بماند

مثل دین مثل درختی است که پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله آن را بر زمین کاشت

علی علیه السلام مواظبت کرد تا ریشه خود را محکم کند

حسین علیه السلام با خونش آبیاری کرد تا نخشکد وسر افراز بماند

امام باقر وامام صادق علیهما السلام با ایجاد دانشگاه تنومندش کردند شاخ وبرگ اضافی را زدند تا به ثمر دهی برسد

وما منتظریم که آن مهدی موعود ظهور کند تا ثمره این درخت را بچیند وبین همه جهانیان تقسیم کند تا از میوه های این درخت بخورند تا بدانندحکومت دینی والهی چقدر زیباست و چه لذتی دارد

ما منتظریم منتظر

پس همه به وظیفه خود عمل کردند من وتو هم که منتظریم چه وظیفه ای داریم؟