مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سفر یک روزی استانداربه شهرستان میامی

 نوبت شما به نقل از وبلاگ” سیمای میامی “نوشت:

امروز باحضوروکیلی استاندارسمنان 34پروژه بااعتبارسه مییاردوهفتصدوهفت میلیون تومان درمیامی افتتاح شد.

این پروژه هاشامل 3پروژه جهاد کشاورزی و 9پروژه برق رسانی و2 پروژه بنیادمسکن و1 پروژه فناوری اطلاعات و3 پروژه مخابراتی و1 پروژه منابع طبیعی و2 پروژه نوسازی مدارس و7 پروژه ابوفاضلاب روستایی و5 پروژه دهیاری و1 پروژه شهرداری که به طورمتمرکز باحضور استاندارافتتاح وبه بهربرداری رسید.

23

وکیلی استاندارباحضوردرشهرستان میامی ابتدا درگلزارشهدا حاضروباارمان شهداتجدیدمیثاق کرد.

21  3

5

7

استاندارسپس درجلسه شورای اداری حاضرودرجمع مدیران کل ومدیران دستگاههای اجرایی وموثرین درمحل فرمانداری میامی گفت:

20

دشمن بعد ازجنگ که نتوانستند انقلاب راشکست دهندباحیله گریهاوتحریم ها درصددضربه به ایران وانقلاب اسلامی داردکه بارهاپاسخش راازملت ایران گرفته است .

17

15

پاسخش راازملت ایران گرفته است وکیلی استانداردرادامه گفت ویژگی انقلاب که هیچ انقلابی دردنیاندارد ویژگی اسلام ناب یعنی حاکمیت قران ورسول الله درجامعه وامروز ملت ایران هزینه اسلامی بودن وقرانی بودن راباتحریمهاودیگرحیله گریهای غرب میپردازدایشان درادامه گفت :

 

14

برای پایداریانقلاب باید به سه اصل انقلاب قران ورهبری وملت توجه شود که این همان سه اصل پیروزی انقلاب است ایشان درادامه به یاوه گوییهای غرب اشاره کردوگفت ملت ایران در35سال گذشته دردنیا هیمنه شمارادرهم شکست وبارها وبارها اینکاررادرتمامی دنیا درمقابل شماانجام داده است وامروزاوباماباید شکست .

18

بداندکارتل قبلا طعم شکست درمقابل ایران راتجربه کرده حالاشماباتهدیدگزینه نظامی روی میز است ایران راتهدید میکنیدقبلااین تهدیدروی اسمان ایران درصحرای طبس شکست خورده وکیلیدرادامه به حضور مردم درراهپیمایی 22بهمن اشاره کردوگفت :

16

حضورمردم دراین روزپاسخ به تمام یاوه گوییهای غرب است.

19

قاضی فرماندارنیز دراین جلسه به بیان استعدادها ونیازمندیهای شهرستان میامی پرداخت.

12

13

9

21

درادامه وکیلی استانداردرگلزارشهدای گمنام درمحل تفرجگاه سه چنارحاضر وباقرائت فاتحه باشهدا تجدید پیمان کرد.

232

22

24

بعد ازان درروستای کلاته اسد ازتوابع شهرستان میامی افتتاح نمادین یک گاوداری 50راسی راانجام دادبعدازان به دیدارخانواده شهید درروستای محمد اباد رفت وازنزدیک بامشکلات انها اشناشدهمچنین استانداردریک باب کارگاه خیاطی دراین روستا رفت .وجویای مشکلات اززبان خیاطان دراین روستاشد.

23

25

26

27

28

30

31

33

34

3632