می 20, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مجيد كلاته جاري مشاور شهردارشاهرود شد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شاهرود پرس“نوشت: طي حكمي از سوي ميرفاني ، شهردار شاهرود ، مجيد كلاته جاري بعنوان مشاور شهردار در امور فني و مشاركت هاي مردمي منصوب شد…

به گزارش شاهرود پرس در اين حكم آمده :نظر به سوابق ارزشمند شما در مديريت مجموعه هاي مختلف ادارات ، سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي ، بدينوسيله جنابعالي بعنوان مشاور اينجانب در امور فني و مشاركت هاي مردمي تعيين و منصوب مي شويد.

ـ بررسي وضعيت و عملكرد واحدها ، ادارات و سازمانهاي تابعه شهرداري و بهينه سازي امور محوله جاري آنها در جهت جلب رضايت شهروندان.

ـ بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرداري و سازمانهاي تابعه و ارائه گزارش از پيشرفت فيزيكي و ريالي آنها و برنامه ريزي براي رفع موانع و مشكلات اجرايي آنها از طريق ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف.

ـ مطالعه و بررسي وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر و ارائه راهكارهاي بهينه سازي وضعيت موجود و تحت پوشش قرار دادن كامل خيابانها و معابر سطح شهر توسط ناوگان حمل و نقل عمومي و جلب رضايت بيشتر شهروندان.

ـ بررسي وضعيت درآمد و هزينه هاي شهرداري و ارائه راهكارهاي درآمدي و كاستن هزينه ها.

ـ ارائه راهكارهاي استفاده از سرمايه گذاران بخش خصوصي و جلب مشاركت هاي مردمي در تبديل به احسن املاك و دارايي هاي شهرداري از اين طريق.

ـ ارائه راهكارهايي براي واگذاري فعاليتهاي شهرداري به بخش خصوصي در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي و با رعايت صرفه و صلاح شهرداري.

از وظايف شماست. اميد است با استعانت از حضرت حق در انجام امور محوله موفق و كوشا بوده باشيد. بديهي است كليه ادارات ، واحدها و سازمانهاي تابعه شهرداري با شما نهايت همكاري را معمول خواهند داشت